Shadow Base

Card Name > Bulbasaur

  • 1999 Pokemon Base Set Bulbasaur Psa 10 Gem Mint, 44/102, English, Shadow
  • 1999 Pokemon Base Set Bulbasaur Psa 9 Mint, 44/102, English, Shadow
  • 1999 Pokemon Base Set Bulbasaur, Psa 10 Gem, 58/102 Shadow Unlimited English